algemene voorwaarden

Het is belangrijk dat jij als klant weet waar je aan toe bent. Daarom hebben we Algemene Voorwaarden opgesteld die dit beschrijven.

 


Artikel 1 | Algemeen


1.1. Definities:
a. Homeshakers te Den Haag, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67337023.
b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Homeshakers een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: de opdracht, als zijnde de afspraakbevestiging en/of factuur, van Homeshakers aan de klant.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant sluit met Homeshakers.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Homeshakers en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 | Uitvoering van de opdracht


2.1. Homeshakers draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
2.2. Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de klant verstrekt. De klant kan Homeshakers aanwijzen om als gemachtigde van de klant op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de klant.
2.3. Homeshakers houdt de klant op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

Artikel 3 | Termijnen en/of Levertijd


3. Termijnen en/of levertijd die worden afgesproken voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 | Verkregen informatie en documenten


4.1. De klant dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 | Prijs


5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Homeshakers te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdracht is overeengekomen.

Artikel 6 | Betaling


6.1. Betaling dient te geschieden volgens de op de factuur overeengekomen betalingstermijn.
6.2. Bij geen, een onvolledige of niet tijdige betaling is klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.
6.3. Wanneer de klant besluit het Advies of Ontwerp, om welke reden dan ook, niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

6.4. Wil de klant de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Homeshakers onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Homeshakers hierdoor schade, dan is de klant verplicht die schade te vergoeden. Homeshakers is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid


7.1. Homeshakers kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Homeshakers is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Homeshakers geleverde dienst(en).
7.2. Homeshakers is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Aan tekeningen gemaakt door Homeshakers kunnen geen rechten worden ontleend. Homeshakers is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
7.3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Homeshakers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Homeshakers worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens niet verstrekt, dan is Homeshakers niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Homeshakers zijn verstrekt, heeft Homeshakers het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Homeshakers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Homeshakers is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Homeshakers kenbaar behoorde te zijn.
7.5. De klant vrijwaart Homeshakers of door Homeshakers ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Homeshakers toch door derden worden aangesproken, dan staat de klant Homeshakers zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de klant dit na, dan is Homeshakers gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Homeshakers hierdoor maakt zijn voor rekening van de klant.
7.6. Homeshakers is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.7. Indien Homeshakers desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.8. Alle aanspraken jegens Homeshakers die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Homeshakers zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 | Overmacht


8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Homeshakers ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Homeshakers geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 | Klachtenregeling


9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of per email aan Homeshakers kenbaar te worden gemaakt, na deze termijn komt de mogelijkheid om een klacht in te dienen te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Homeshakers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of per email kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Homeshakers worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Homeshakers zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 | Diversen


10.1. Homeshakers is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien klant surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Homeshakers gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Homeshakers is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de klant de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Homeshakers tot mededeling verplicht.
10.4. Homeshakers heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de klant, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Homeshakers de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen klant en Homeshakers is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
10.6. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van klant in de woning / het kantoor aanwezig zijn en door Homeshakers gebruikt kunnen worden.
10.7. Ingeval door nalatigheid van klant de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van klant.
10.8. Alle inhoud van de website, email, offertes, facturen, opdrachtbevestigingen en andere correspondentie is met grote zorg samengesteld. Homeshakers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud kan geen enkel recht worden ontleend.
10.9. Alle teksten, grafische elementen, logo’s, afbeeldingen, foto’s en andere vormgevingen zijn eigendom van Homeshakers of haar licentiegevers. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homeshakers.